Node.js Google Calendar: Create (Insert) a Calendar

Back to Index

Creates a new calendar. (i.e. Adds an entry to the user's calendar list.)

Documentation: https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/calendarList/insert


var os = require('os');
if (os.platform() == 'win32') { 
  var chilkat = require('chilkat_node6_win32'); 
} else if (os.platform() == 'linux') {
  if (os.arch() == 'arm') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_arm');
  } else if (os.arch() == 'x86') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux32');
  } else {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux64');
  }
} else if (os.platform() == 'darwin') {
  var chilkat = require('chilkat_node6_macosx');
}

function chilkatExample() {

  var rest = new chilkat.Rest();
  var success;

  //  Provide a previously obtained OAuth2 access token.
  var oauth2 = new chilkat.OAuth2();
  oauth2.AccessToken = "OAUTH2_ACCESS_TOKEN";
  rest.SetAuthOAuth2(oauth2);

  success = rest.Connect("www.googleapis.com",443,true,true);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  // The following code creates the JSON request body.
  // The JSON created by this code is shown below.
  var jsonReq = new chilkat.JsonObject();
  jsonReq.UpdateString("summary","test calendar abc");

  var sbReq = new chilkat.StringBuilder();
  jsonReq.EmitSb(sbReq);

  rest.AddHeader("Content-Type","application/json");

  var sbJson = new chilkat.StringBuilder();
  success = rest.FullRequestSb("POST","/calendar/v3/calendars",sbReq,sbJson);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  if (rest.ResponseStatusCode !== 200) {
    console.log("Received error response code: " + rest.ResponseStatusCode);
    console.log("Response body:");
    console.log(sbJson.GetAsString());
    return;
  }

  var json = new chilkat.JsonObject();
  json.LoadSb(sbJson);

  // The following code parses the JSON response.
  // A sample JSON response is shown below the sample code.
  var kind;
  var etag;
  var id;
  var summary;

  kind = json.StringOf("kind");
  etag = json.StringOf("etag");
  id = json.StringOf("id");
  summary = json.StringOf("summary");

  console.log("Example Completed.");

}

chilkatExample();

Sample JSON Request Body

 {
  "summary": "test calendar abc"
 }
 

Sample JSON Response Body

{
 "kind": "calendar#calendar",
 "etag": "\"BKjXnZpXR6E5ueFWG3UJk-2POYg/jb82ZwCZzTu1P_p3WnVVxDoJTeI\"",
 "id": "chilkatcloud.com_he3bfm0ljrl7p427u8vjmg9afo@group.calendar.google.com",
 "summary": "test calendar abc"
}